Numer:  Hasło: 

A A A

Regulamin porządku domowego

REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO

 

 

 

Majątek Spółdzielni jest prywatną własnością jej członków (art. 3 – Prawo Spółdzielcze)

 

I. Postanowienia ogólne.

 

§ 1


1. Postanowienia regulaminu mają na celu ochronę mienia własnego Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie – zwanej dalej „Spółdzielnią” oraz mienia pozostającego w jej zarządzie, zapewnienie czystości, ładu i porządku w budynkach i ich otoczeniu, podnoszenie estetyki osiedli oraz zapewnienie warunków zgodnego współżycia mieszkańców.


2. Do przestrzegania postanowień regulaminu obowiązani są członkowie Spółdzielni posiadający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego oraz lokalu o innym przeznaczeniu, właściciele lokali mieszkalnych oraz lokali o innym przeznaczeniu niebędący członkami Spółdzielni, osoby zamieszkujące lub przebywające w lokalu za przyzwoleniem ich właścicieli, np.: współmałżonkowie i inni członkowie rodzin, osoby pozostające faktycznie we wspólnym pożyciu, wszelkie inne osoby przebywające w lokalu oraz najemcy (podnajemcy) mieszkań lub lokali użytkowych – zwani dalej „mieszkańcami”.


3. Postanowienia regulaminu stosuje się odpowiednio do dzierżawców gruntów i najemców lokali użytkowych należących do Spółdzielni.

 

 

§ 2


1. Członek Spółdzielni i właściciel lokalu nienależący do Spółdzielni ponosi odpowiedzialność cywilną za zachowanie osób, które wraz z nim korzystają z lokalu, a także osób, którym swój lokal wynajął lub oddał do używania.


2. Członek Spółdzielni i właściciel lokalu nienależący do Spółdzielni ponoszą również odpowiedzialność za przestrzeganie przez osoby wymienione w pkt.1 postanowień niniejszego regulaminu.


3. Rodzice lub opiekunowie obowiązani są dbać, aby dzieci stosowały się do postanowień niniejszego regulaminu. Za szkody wyrządzone na terenie posesji przez dzieci i młodzież (np. niszczenie ścian, wybijanie szyb, dewastację urządzeń technicznych, niszczenie zieleni) odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie.

 

 

II. Obowiązki Spółdzielni

 

§ 3


1. Prace związane z utrzymaniem czystości i porządku w pomieszczeniach wspólnego użytkowania oraz w ich otoczeniu wykonywane są na zlecenie i na zasadach określonych, w tym zakresie, przez Spółdzielnię.


2. Do szczególnych obowiązków Spółdzielni należy:

a) sprzątanie chodników, terenów przyległych do budynków oraz pomieszczeń ogólnego użytku takich jak: klatki schodowe, korytarze piwniczne, suszarnie, wózkarnie itp.,
b) mycie: okien na klatkach schodowych, okien w pomieszczeniach gospodarczych i korytarzach piwnicznych oraz drzwi wejściowych do budynków, drzwi do piwnicy i pomieszczeń technicznych,
c) pielęgnacja terenów zielonych,
d) usuwanie z chodników śniegu, lodu oraz zapobieganie powstawaniu gołoledzi poprzez stosowanie środków zapobiegających temu zjawisku.

 

 

§ 4


Służby techniczne Spółdzielni obowiązane są:

a) dbać o stan techniczny budynków, urządzeń stanowiących ich trwałe wyposażenie oraz porządek i czystość w ich otoczeniu,
b) oznaczyć budynki na terenie osiedla poprzez umieszczenie na nich odpowiednich informacji określających przy jakiej ulicy się mieszczą i jaką posiadają liczbę porządkową,
c) zapewnić mieszkańcom dogodne dojście do poszczególnych budynków, szczególnie w okresie zimowym,
d) zabezpieczyć oświetlenie klatek schodowych, korytarzy, pomieszczeń przeznaczonych do wspólnego użytku oraz terenów osiedlowych,
e) dokonywać w miarę potrzeb dezynfekcji i deratyzacji pomieszczeń piwnicznych.

 

 

§ 5


1. Służby techniczne Spółdzielni tylko w ramach usuwania przyczyn awarii zgłoszonych przez mieszkańców lub wykrytych przez pracowników Spółdzielni mogą wykonać następujące prace, które w myśl regulaminu są pracami za które odpowiada właściciel mieszkania:

 

Lp.

Rodzaj usługi

Minimalna liczba

r-g*

 

ROBOTY HYDRAULICZNE

 

1

Wymiana zaworu za wodomierzem

1,5

2

Wymiana zaworu przy grzejniku

1

3

Wymiana grzejnika

2,5

4

Wymiana zaworu pod umywalką/zlewem

1

5

Wymiana wężyka – kpl.

1

6

Wymiana zaworu do spłuczki

1

7

Wymiana baterii wannowej/umywalkowej ściennej

1

8

Wymiana baterii wannowej/umywalkowej stojącej

1,5

9

Wymiana baterii zlewozmywakowej

1

10

Wymiana syfonu zlewozmywakowego

1

11

Wymiana syfonu wannowego

1,5

12

Wymiana syfonu umywalkowego

1

13

Udrożnienie wanny/brodzika

1

14

Udrożnienie umywalki

1

15

Udrożnienie zlewozmywaka

1

16

Udrożnienie podejścia do sedesu z demontażem

2

17

Udrożnienie podejścia do sedesu bez demontażu.

1,5

18

Rozplombowanie i ponowne oplombowanie wodomierza.

1

 

ROBOTY ELEKTRYCZNE

 

1

Wymiana wkładki topikowej lub wkładki i główki bezpiecznikowej na zabezpieczeniu przedlicznikowym

1

 

*szacunkowy czas niezbędny na wykonanie usługi. W przypadku trudnych warunków prowadzenia prac, nietypowych rozwiązań, utrudnień czas może ulec wydłużeniu.

 

2. Prace mogą zostać wykonane po pisemnym zleceniu podpisanym przez właściciela mieszkania.


3. Kosztami prac zostanie obciążony właściciel mieszkania.


4. Prace wykonywane są z materiału zakupionego przez mieszkańca.


5. Prace nie zagrażające życiu, mieniu mogę zostać wykonane w późniejszym terminie po uzgodnieniu dogodnych terminów.


6. Prace prowadzone w zasobach położonych poza Wejherowem obciążone zostaną dodatkowo kosztami dojazdu, chyba że będą wykonywane podczas planowanych wizyt służb technicznych Spółdzielni.


7. Koszt wykonania prac wyraża się jako iloczyn minimalnej liczby r-g pracy konserwatora i kosztu pracy r-g konserwatora. W przypadku trwania prac dłużej od minimalnej liczby r-g ujętej w powyższej tabeli, zleceniodawca poniesie dodatkowo opłatę za każdą rozpoczętą r-g pracy konserwatora.


8. Koszt pracy r-g konserwatora i koszt dojazdu do zasobów położonych poza Wejherowem określa uchwała Zarządu.


9. Wprowadza się opłatę za opróżnienie instalacji c.o. w celu przygotowania instalacji w mieszkaniu do prowadzenia prac przez mieszkańca na kwotę 50,00 zł/mieszkanie. Czas na jaki dokonuje się zrzutu wody musi być możliwie najkrótszy - maksymalnie 3 dni.

 

 

§ 6


Spółdzielnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za kradzież, utratę bądź uszkodzenie prywatnych przedmiotów pozostawionych przez użytkowników lokali w częściach wspólnych nieruchomości.

 

 

III. Obowiązki mieszkańców.

 

§ 7


1. Wszystkie lokale znajdujące się w zasobach Spółdzielni powinny być użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem.


2. Prowadzenie działalności gospodarczej w lokalach mieszkalnych wymaga zgody Zarządu Spółdzielni . Warunkiem uzyskania zgody na wykonywanie działalności gospodarczej w mieszkaniach jest w szczególności jej nieuciążliwość dla pozostałych mieszkańców.


3. Mieszkańcy obowiązani są utrzymać lokal w należytym stanie technicznym i sanitarnym oraz dokonywać niezbędnych czynności w zakresie napraw i konserwacji lokali .


4. W celu zapewnienia właściwej wentylacji pomieszczeń należy:

a) stale doprowadzać powietrze do mieszkań m.in. poprzez montaż urządzeń nawiewnych (nawiewników) w oknach,
b) bezwzględnie nie zaklejać i nie zabudowywać kratek wentylacyjnych w kuchni i łazience,
c) nie zaklejać kratek wentylacyjnych w drzwiach łazienki,
d) wietrzyć pomieszczenia, zwłaszcza bezpośrednio po użyciu urządzeń gazowych.


5. Mieszkańcy obowiązani są zezwolić na wejście do własnego mieszkania upoważnionym pracownikom Spółdzielni lub innym upoważnionym przez nią osobom w celu przeprowadzenia okresowych przeglądów technicznych instalacji (gazowej, elektrycznej, wod-kan, co i wentylacji) oraz części instalacji wspólnych przebiegających przez mieszkanie, ich doraźnego sprawdzenia lub usunięcia awarii.


6. Mieszkańcy zobowiązani są do wykonania zaleceń wynikających z przeprowadzonych przeglądów i kontroli, jeżeli zalecenia te mieszczą się w zakresie napraw i konserwacji, do jakich zobowiązany jest użytkownik lokalu.


7. W przypadku konieczności zwalczania zarobaczenia budynku, wszyscy mieszkańcy zobowiązani są do przeprowadzenia dezynsekcji w swoich mieszkaniach środkami wskazanymi bądź dostarczonymi przez Spółdzielnię w sposób i w terminach ustalonych przez Spółdzielnię.


8. Wszyscy mieszkańcy nieruchomości powinni współdziałać ze Spółdzielnią w zakresie utrzymania porządku części wspólnych, opieki nad ogólnodostępnymi trawnikami, krzewami oraz placami zabaw.

 

 

IV. Określenie granicy pomiędzy własnością i odpowiedzialnością właściciela lokalu a częścią wspólną nieruchomości

 

§ 8


Wszystko, co nie służy do użytku przez indywidualnego właściciela jest częścią wspólną nieruchomości:

1. Instalacja wodna.

Granica odpowiedzialności za instalacje wodne pomiędzy Spółdzielnią a indywidualnym właścicielem przebiega od pierwszego zaworu za wodomierzem głównym w budynku do indywidualnego wodomierza służącego do pomiaru wody w lokalu, łącznie z wodomierzem i śrubunkami przy wodomierzu. Wszystkie odcinki poziome tych instalacji w lokalu wraz z przyborami są własnością indywidualnego właściciela i on ponosi odpowiedzialność za ich stan techniczny


2. Instalacja kanalizacyjna.

W przypadku kanalizacji część wspólną w obrębie lokalu indywidualnego właściciela stanowi pion kanalizacyjny wraz z trójnikiem na pionie. Wszystkie podejścia pod przybory, urządzenia i wszystkie odcinki poziome są własnością indywidualnego właściciela.


3. Instalacja gazowa.

W przypadku instalacji gazowej częścią wspólną jest instalacja od głównego zaworu w budynku do pierwszego zaworu odcinającego w lokalu włącznie z zaworem / w Lęborku zawór odcinający znajduje się na klatce schodowej/ oraz instalacją gazową w pomieszczeniach wspólnych. Instalacja gazowa w lokalu wraz z kuchenką należy do właściciela lokalu.


4. Instalacja centralnego ogrzewania.

Częścią wspólną instalacji są poziomy i piony wraz z gałązkami tzw. zasilającymi i powrotnymi, przez które przepływa czynnik grzewczy do pierwszego zaworu regulacyjnego lub odcinającego bez tych zaworów.


5. Instalacja elektryczna.

Częścią wspólną jest instalacja od złącza kablowego do zabezpieczenia przed licznikowego na wejściu do lokali oraz obwody administracyjne w pomieszczeniach wspólnych wraz z urządzeniami oświetleniowymi wewnątrz i na zewnątrz budynków.


6. Instalacje telekomunikacyjne.

Instalacje prowadzone przewodami miedzianymi i światłowodowymi wraz z kanalizacją teletechniczną nie stanowią części wspólnej. Na mocy porozumienia stron są własnością dostawcy mediów lub właściciela lokalu.


7. Stolarka okienna i drzwiowa.

Częścią wspólną jest stolarka pomieszczeń wspólnych – drzwi wejściowe do budynku i klatek schodowych, drzwi do piwnic i pomieszczeń wspólnych w piwnicach, okna na klatkach schodowych, korytarzach piwnicznych i pomieszczeniach wspólnych w piwnicach. Stolarka drzwiowa do lokali i pomieszczeń przynależnych, a także okna w tych pomieszczeniach należą do właściciela lokalu.


8. Instalacja deszczowa.

Częścią wspólną są rynny i rury spustowe wewnętrzne i zewnętrzne.


9. Instalacja domofonowa.

Instalacja domofonowa jest częścią wspólną z wyłączeniem osprzętu i urządzeń znajdujących się w lokalach.

 

 

V. Dbanie o należyty stan techniczny i sanitarny lokalu oraz pomieszczeń przynależnych

 

§ 9


1. Balkony, loggie i parapety zewnętrzne okien powinny być utrzymywane w czystości.


2. Zabrania się na balkonach i loggiach:

a) trzymania zwierząt,
b) korzystania z grilla z otwartym ogniem,
c) trzepania rzeczy (również przez okna i na klatkach schodowych),
d) wyrzucania śmieci, niedopałków papierosów, odpadków bądź wylewania wody,
e) palenia wyrobów tytoniowych.


3. Zabrania się ustawiania na parapetach zewnętrznych okien jakichkolwiek przedmiotów, w tym doniczek i skrzynek na kwiaty.


4. Zezwala się na instalowanie skrzynek i doniczek na kwiaty jedynie od strony wewnętrznej balustrad balkonowych.


5. Podlewanie kwiatów na balkonach, loggiach musi odbywać się ze szczególną starannością, tak aby nie zalać elewacji budynku oraz balkonów i okien niższych kondygnacji.


6. Posadzki balkonów i loggii należy sprzątać i myć w taki sposób, aby nie zabrudzić i nie zalać elewacji budynku oraz balkonów, loggii i okien niższych kondygnacji.


7. Na balustradach balkonów, loggii i parapetach okien nie wolno wieszać garderoby, pościeli ani nie zawieszać suszarek do bielizny.


8. Suszenie prania na balkonach i loggiach powinno odbywać się tak, aby strugi wody nie ściekały na położone niżej okna i balkony, oraz na elewację budynku.


9. Niedopuszczalne jest przechowywanie jakichkolwiek przedmiotów pod balkonami najniższych kondygnacji.

 

 

§ 10


1. Mieszkańcy obowiązani są użytkować piwnice, suszarnie, pralnie, wózkarnie itp. pomieszczenia zgodnie z ich przeznaczeniem.


2. Zabrania się w piwnicach:

a) prowadzenia działalności usługowej lub produkcyjnej,
b) hodowania i przechowywania zwierząt,
c) przechowywania przedmiotów niebezpiecznych,
d) podłączania urządzeń oraz wykonywania wszelkich prac związanych z poborem energii elektrycznej lub wody bez zgody Zarządu.


3. Mieszkańcy zobowiązani są chronić przed uszkodzeniem urządzenia wyposażenia technicznego budynku znajdujące się w piwnicach lokatorskich oraz, w razie konieczności, umożliwiać wejście do tych pomieszczeń osobom upoważnionym przez Spółdzielnię.

 

 

VI. Utrzymywanie czystości i porządku na terenie nieruchomości

 

§ 11


1. Mieszkańcy obowiązani są do:

a) dbałości o wygląd budynku i jego otoczenia,
b) chronienia go przed dewastacją,
c) przestrzegania zasad współżycia,
d) wzajemne niesienie pomocy,
e) niezakłócanie spokoju domowego.


2. Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 22.00 do 6.00. W tych godzinach należy zachowywać się w taki sposób, aby nie zakłócać snu i wypoczynku pozostałym mieszkańcom.


3. W godzinach obowiązywania ciszy nocnej należy:

a) ściszyć odbiorniki radiowe i telewizyjne,
b) zaniechać głośnych gier i zabaw,
c) korzystać z urządzeń domowych takich jak pralki, odkurzacze, itp. w sposób nie zakłócających spokoju sąsiadów,
d) zaprzestać korzystania z placów zabaw.


4. Niedopuszczalne jest także zakłócanie spokoju w pozostałych godzinach, jeśli ma to cechy rażącej uporczywości i nie jest podyktowane koniecznością. Za takie zakłócanie spokoju uznaje się w szczególności:

a) zbyt głośne i uciążliwe odtwarzanie dźwięków ze sprzętów i urządzeń audio i RTV,
b) krzyki i głośne zachowanie na balkonach i loggiach,
c) trzymanie na balkonach, loggiach i w domu ujadających psów,
d) używanie urządzeń powodujących drgania i wstrząsy przenoszących się do sąsiednich mieszkań,
e) długotrwałe rozgrzewanie lub próbowanie silników spalinowych (samochodów, motocykli, motorowerów) w bezpośredniej bliskości okien lub budynku.


5. Trzepanie dywanów, odzieży i pościeli powinno odbywać się wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych (trzepaki), w godzinach od 8.00 do 20.00.


6. W razie konieczności wykonywania w lokalach prac wywołujących hałas (remonty, modernizacje mieszkania) dopuszcza się ich wykonywanie wyłącznie w godzinach od 8.00 do 20.00.


7. Zabrania się zabaw dzieci poza miejscem do tego przeznaczonym, a zwłaszcza na trzepakach, obok śmietników, na klatkach schodowych lub korytarzach piwnic.

 

 

§ 12


1. W lokalach mieszkalnych dopuszcza się posiadanie zwierząt domowych – w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r., poz.856 ze zm.) – o ile nie powoduje zagrożenia życia lub zdrowia ludzi oraz zakłócania spokoju mieszkańców.


2. Posiadacze zwierząt obowiązani są do:

a) przestrzegania przepisów sanitarno – epidemiologicznych,
b) przestrzegania obowiązkowego szczepienia zwierząt przeciw wściekliźnie,
c) przestrzegania obowiązujących przepisów porządkowych oraz dotyczących rejestracji zwierząt,
d) wyprowadzania psów na smyczy i w kagańcu ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców,
e) niedopuszczania do zanieczyszczenia przez zwierzęta klatek schodowych, korytarzy, ciągów komunikacyjnych posesji, balkonów, piaskownic, placów zabaw oraz terenów zielonych,
f) niezwłocznego sprzątania zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta.

 

 

§ 13


1. Ruch i parkowanie samochodów i motocykli jest dozwolone w miejscach do tego wyznaczonych i nie może utrudniać komunikacji ani zakłócać spokoju a także powodować uszkodzeń chodników i zieleńców oraz winno być zgodne z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego.


2. Ustawianie pojazdów na terenie nieruchomości niezgodnie z przepisami, na ciągach dla pieszych, ścieżkach rowerowych albo w sposób mogący utrudnić poruszanie się pojazdom specjalnym (straż pożarna, pogotowie ratunkowe) jest zabronione.


3. Zabrania się dokonywać napraw i mycia samochodów i motocykli na parkingach, chodnikach i trawnikach.


4. Zabrania się parkowania samochodów z wyciekami oleju i paliw na terenach parkingów.


5. Zabrania się stałego parkowania na terenie posesji samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t.

 

 

§ 14


1. Mieszkańcy obowiązani są do:

a) zachowania czystości na klatkach schodowych, korytarzach piwnicznych i innych częściach wspólnych budynku oraz w otoczeniu budynku i na placach zabaw
b) wynoszenia i segregacji śmieci do odpowiednio oznakowanych pojemników. W przypadku rozsypania wynoszonych śmieci lub rozlania płynów, mieszkaniec obowiązany jest do ich uprzątnięcia


2. W przypadku remontów zabrania się wyrzucania twardych i ciężkich przedmiotów, jak gruz, kamienie, złom, druty, szkło itp. do pojemników na odpadki . Przedmioty te winny być składowane w pojemnikach specjalnie do tego przeznaczonych, dostarczonych na koszt mieszkańca przez przedsiębiorstwo komunalne odpowiedzialne za wywóz śmieci z nieruchomości.

 

 

§ 15


1. W częściach wspólnych budynków (np. klatkach schodowych, w korytarzach piwnic itp.) oraz placach zabaw zabronione jest:

a) spożywanie napojów alkoholowych i środków odurzających,
b) palenie papierosów i innych wyrobów tytoniowych,
c) gromadzenie się osób w sposób utrudniający poruszanie się mieszkańcom ciągami komunikacyjnymi oraz zakłócający spokój i porządek w rejonach zamieszkania.


2. Zabronione jest również:

a) odprowadzanie (wylewanie, wrzucanie) do kanalizacji przedmiotów mogących zahamować przepływ (np. śmieci, odpady, artykuły higieniczne), a także żrących, cuchnących i łatwopalnych środków chemicznych,
b) dewastowanie zieleni oraz urządzeń małej architektury (np. ławki, kosze, place zabaw dla dzieci),
c) wykonywanie przez mieszkańców czynności powodujących uszkodzenie posadzek na klatce schodowej, piwnicach, oraz nawierzchni ciągów komunikacyjnych w obrębie nieruchomości,
d) blokowanie drzwi wejściowych do klatek schodowych i piwnic,
e) blokowanie automatycznych wyłączników oświetlenia klatek schodowych zapałkami, patykami, drutami itp.,
f) otwieranie domofonem drzwi osobom nieznanym, których mieszkaniec nie zamierza wpuścić do swojego lokalu,
g) zanieczyszczanie części wspólnych budynku,
h) malowanie ścian pomieszczeń wspólnych budynku lub ścian zewnętrznych budynku bez zgody Spółdzielni,
i) mocowanie w częściach wspólnych budynków tablic, ogłoszeń (plakatów, reklam) lub innych przedmiotów bez zgody Spółdzielni.

 

 

VII. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz przepisów przeciwpożarowych

na terenie posesji

 

§ 16


1. W przypadku zauważenia uszkodzeń, nieprawidłowego funkcjonowania urządzeń technicznych lub instalacji mieszkańcy zobowiązani są do niezwłocznego zawiadomienia Spółdzielni albo odpowiedniego pogotowia awaryjnego, (których telefony podane są na tablicach ogłoszeń).


2. W przypadku stwierdzenia ulatniania się gazu należy natychmiast zamknąć zawory w mieszkaniu przed urządzeniami – po czym zawiadomić administrację lub pogotowie gazowe.


3. Palenie papierosów i używanie otwartego ognia na klatkach schodowych i w pomieszczeniach piwnicznych jest zabronione.


4. W razie wybuchu pożaru, bez względu na jego rozmiar należy natychmiast zawiadomić straż pożarną, najbliższy Komisariat Policji i administrację Spółdzielni . Zgłoszenie fałszywego alarmu podlega karze.


5. Nie wolno przechowywać w piwnicach i na balkonach (loggiach):

a) materiałów łatwopalnych, jak paliwa, rozpuszczalniki, lakiery, butle z gazem,
b) pojazdów i urządzeń technicznych z silnikami spalinowymi (motocykli, motorowerów, kosiarek),
c) środków żrących i cuchnących.


6. Nie wolno również:

a) zastawiać ciągów komunikacyjnych (wiatrołapów, klatek schodowych oraz korytarzy piwnicznych) przedmiotami blokującymi przejście,
b) blokować drzwi wejściowych do budynków.


7. Zabrania się mieszkańcom dokonywania we własnym zakresie jakichkolwiek przeróbek i napraw instalacji oraz manipulowania przy urządzeniach znajdujących się w częściach wspólnych budynku.


8. Nie wolno naprawiać we własnym zakresie bezpieczników instalacji elektrycznych poza obrębem mieszkania (na klatkach schodowych, w piwnicach itp.) ze względu na grożące niebezpieczeństwo porażenia oraz możliwość uszkodzenia instalacji . Kosztami z tytułu konieczności naprawy urządzeń uszkodzonych w wyniku manipulacji obciążona zostanie osoba, która je spowodowała. W przypadku stwierdzenia tego typu uszkodzeń należy niezwłocznie zawiadomić administrację Spółdzielni lub upoważnione do tego osoby.


9. Samowolne wchodzenie na dach budynku bez zgody administracji Spółdzielni jest zabronione.

 

 

VIII. Wykonywanie prac modernizacyjnych i remontowych

 

§ 17


1. Zabudowa loggii albo balkonu, okratowanie okien, montaż żaluzji zewnętrznych, markiz i daszków mogą być dokonywane tylko za zgodą Zarządu Spółdzielni.


2. Przeróbki związane z demontażem ścian działowych, zmianą ich usytuowania, oraz wymianą okien wymagają zgody Zarządu Spółdzielni.


3. Niedozwolone jest wykonywanie podłączeń do instalacji elektrycznej, gazowej, wodnej, centralnego ogrzewania przebiegających w pomieszczeniach wspólnych budynku


4. Niedopuszczalne jest przerabianie instalacji (w szczególności: gazowej, elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, i innej) oraz wykonywania prac budowlanych naruszających konstrukcję budynku bez zgody Spółdzielni.


5. Montowanie jakichkolwiek anten (TV, SAT, CB, internetowych itp.) na dachach budynków, a także rozprowadzanie kabli (przewodów) po elewacjach budynków lub po ścianach części wspólnych budynku dopuszczalne jest wyłącznie po uzyskaniu zezwolenia Spółdzielni. W przypadku nie dostosowania się do powyższego Spółdzielnia na koszt winnego mieszkańca przywróci właściwy stan techniczny.


6. Zabrania się samowolnego montowania urządzeń nadawczych i używania innych urządzeń elektrycznych powodujących zakłócenia w odbiorze programu radiowego i telewizyjnego.


7. Zabrania się dokonywania samowolnych zmian w ustawieniu nastaw wstępnych zaworów termostatycznych grzejników c.o. w lokalach mieszkalnych i użytkowych jak również w pomieszczeniach ogólnodostępnych.


8. Niezależnie od zgody wydanej przez Spółdzielnię wszystkie remonty należy wykonywać zgodnie z zapisami Prawa Budowlanego i Warunkami Technicznymi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r z późniejszymi zmianami.

 

 

IX. Informowanie Spółdzielni

 

§ 18


1. Osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu obowiązana jest do powiadomienia Spółdzielni o wszelkich istotnych zmianach dotyczących jego lokalu, a w szczególności o:

a) zmianach stanu prawnego lokalu oraz o zmianach danych osobowych osób zamieszkałych lub uprawnionych do korzystania z lokalu.
b) o wszelkich innych zmianach mających wpływ na wysokość opłat na rzecz Spółdzielni


2. W przypadku pozostawienia lokalu niezamieszkałego na okres dłuższy niż jeden miesiąc, lokator powinien zawiadomić Spółdzielnię, podając numer telefonu i adres osoby upoważnionej do wejścia.

 

 

X. Postanowienia końcowe

 

§ 19


1. Spółdzielnia zobowiązana jest informować mieszkańców o bieżących wydarzeniach związanych z utrzymaniem nieruchomości np. o przeglądach budynków, terminach usunięcia awarii poprzez umieszczanie informacji na tablicach ogłoszeń znajdujących się na klatkach schodowych.


2. Reklamy i szyldy na terenie nieruchomości mogą być instalowane po uprzednim otrzymaniu zgody Zarządu Spółdzielni.

 

 

§ 20


1. W stosunku do użytkowników lokali którzy nagminnie nie przestrzegają postanowień niniejszego regulaminu Zarząd Spółdzielni może kierować wnioski o ukaranie do właściwych organów, a także może wystąpić do Rady Nadzorczej o wykluczenie członka ze Spółdzielni.


2. Osoby posiadające tytuł prawny do lokalu odpowiadają również majątkowo za wszelkie szkody wyrządzone innym użytkownikom lokali na skutek zaniedbań osób wspólnie z nimi zamieszkujących oraz najemców ich lokali.


3. Mieszkańcy są zobowiązani do naprawienia na własny koszt wszelkich szkód powstałych na terenie posesji z ich winy, a w przypadku naprawienia takiej szkody na zlecenie Zarządu Spółdzielni, pokrycia kosztów usunięcia szkody na pierwsze wezwanie .


4. Za szkody wyrządzone przez osoby małoletnie odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice lub opiekunowie na podstawie art. 427 Kodeksu Cywilnego. Rodzice i opiekunowie mogą również zostać pociągnięci do odpowiedzialności karnej za rażące naruszanie obowiązków wynikających z władzy rodzicielskiej na podstawie art. 105 Kodeksu Wykroczeń.

 

 

§ 21


Traci moc Regulamin porządku domowego zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej nr 13/2016 z dnia 18.04.2016 r.

 

 

 

Niniejszy regulamin został przyjęty przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej „ENERGETYK” w Wejherowie w dniu 19.09.2016 r. Uchwałą Nr 38/2016


Poprzednia strona: Statut Spółdzielni Mieszkaniowej "ENERGETYK" w Wejherowie Następna strona: Regulamin rozliczeń za media