Numer:  Hasło: 

A A A

Regulamin rozliczeń za media

Regulamin wnoszenia i rozliczania opłat za media

 

 

§ 1. Zakres regulaminu

 

1. Regulamin określa zasady naliczania opłat w Spółdzielni Mieszkaniowej „ENERGETYK” w Wejherowie za media tj. ciepło, gaz, wodę i kanalizację oraz energię elektryczną w nieruchomościach wyposażonych w:

- zbiorcze liczniki ciepła,

- wodomierze zbiorcze na ciepłą wodę,

- wodomierze zbiorcze na zimną wodę,

- zbiorcze liczniki gazu,

- zbiorcze liczniki energii elektrycznej nieruchomości wspólnych.

 

2. Regulamin dotyczy opłat za media w lokalach mieszkalnych, lokalach użytkowych, nieruchomościach wspólnych.

 

3. Postanowienia regulaminu nie obowiązują w lokalach stanowiących własność Spółdzielni, usytuowanych w nieruchomościach będących wspólnotami mieszkaniowymi, w tej części w jakiej są niezgodne z regulaminami obowiązującymi w tych wspólnotach.

 

4. Przepisy Regulaminu dotyczą wszystkich użytkowników lokali, w tym użytkowników nie posiadających tytułu prawnego do lokalu.

 

5. Naliczanie i rozliczanie opłat odbywa się za pomocą programów komputerowych przyjętych do stosowania przez Zarząd Spółdzielni.

 

 

§ 2. Ogólne zasady rozliczania mediów

 

1. Rozliczenia zużycia mediów w nieruchomościach wyposażonych w zbiorcze urządzenia pomiarowe dokonuje się na podstawie faktur obciążeniowych wystawionych przez dostawców mediów dla każdego węzła rozliczeniowego (budynku, części budynku, grupy budynków).

2. Rozliczenia użytkowników lokali dokonuje się odrębnie dla każdej nieruchomości według zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Nie dopuszcza się stosowania dwóch systemów rozliczeniowych w jednej nieruchomości. Zastosowane w danej nieruchomości urządzenia pomiarowe muszą się charakteryzować identycznymi parametrami technicznymi.

4. Obowiązkiem użytkownika lokalu jest:

a) zgłaszanie Spółdzielni faktu niesprawności lub uszkodzenia zamontowanych w jego lokalu urządzeń pomiarowych,

b) zabezpieczenie przed zniszczeniem i uszkodzeniem urządzeń pomiarowych,

c) zachowanie w stanie nienaruszonym plomb nałożonych przez producenta urządzenia oraz przez Spółdzielnię,

d) zapewnienie osobom upoważnionym przez Spółdzielnię dostępu do urządzeń pomiarowych oraz możliwości wykonania prac na instalacji związanych z ich prawidłową eksploatacją.

5. Powtórne założenie plomb na urządzeniach pomiarowych spowodowane ich uszkodzeniem przez użytkownika lokalu jest odpłatne. Wysokość opłaty ustala Zarząd Spółdzielni w formie uchwały.

6. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do okresowej kontroli sprawności działania urządzeń pomiarowych i przestrzegania warunków określonych w niniejszym Regulaminie.

7. Na żądanie użytkownika lokalu Spółdzielnia dokona sprawdzenia stanu technicznego urządzeń pomiarowych. Użytkownik lokalu zostanie obciążony kosztami ekspertyzy, demontażu i montażu urządzenia oraz jego ponownego oplombowania w przypadku wykazania w ekspertyzie prawidłowego działania urządzenia pomiarowego.

8. Koszty niezawinione przez Spółdzielnię wynikające z dodatkowych czynności związanych z obsługą urządzeń pomiarowych a powstałe w wyniku działań przeprowadzonych na indywidualny wniosek użytkownika lokalu bądź grupy członków Spółdzielni obciążają bezpośrednio wnioskodawców.

9. W przypadku stwierdzenia niesprawności urządzenia pomiarowego, w rozliczeniu za okres od ostatniego pomiaru do dnia zamontowania sprawnego urządzenia, zużycie danego medium zostanie przyjęte na podstawie średniego zużycia w poprzednim okresie rozliczeniowym.

10. Koszty legalizacji, wymiany i montażu indywidualnych urządzeń pomiarowych obciążają użytkowników lokali.

11. Z tytułu zużycia mediów rozróżnia się następujące tytuły opłat:

a) opłata pobrana (zaliczkowa) – opłata ustalana dla poszczególnych rodzajów mediów,

b) opłata obliczona (wynikowa) – rozliczeniowa opłata końcowa ustalona na podstawie wykonanego przez Spółdzielnię rozliczenia.

12. Odczyty indywidualnych urządzeń pomiarowych, określających zużycie poszczególnych mediów będą odbywały się w następujących terminach danego roku:

a) energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania raz w roku – w czerwcu,

b) pozostałych mediów dwa razy w roku – koniec czerwca i koniec grudnia.

13. Odczyty zbiorczych urządzeń pomiarowych będą się odbywały raz w miesiącu, wspólnie z dostawcami mediów.

14. Użytkownicy lokali są obowiązani do wnoszenia miesięcznych zaliczek tytułem opłat za dane media zgodnie z obowiązującymi zasadami określonymi niniejszym Regulaminem, w terminach opłat czynszowych określonych Statutem Spółdzielni.

15. Miesięczne opłaty, zwane dalej „opłatami pobranymi”, wnosi się w zryczałtowanej wysokości na podstawie ilości zużycia danego medium w poprzednim bądź analogicznym okresie rozliczeniowym uwzględniając uwarunkowania mające wpływ na aktualny poziom zużycia danego medium w przeliczeniu na jeden miesiąc. W przypadku zużycia energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania bierze się pod uwagę trzy ostatnie okresy rozliczeniowe.

16. Wysokość ustalonych opłat pobranych może ulec w danym okresie rozliczeniowym zmianie w przypadku stwierdzenia przez Spółdzielnię, że ich suma przypadająca na daną nieruchomość nie pokrywa kosztów wynikających z rzeczywistego zużycia.

17. Na wniosek użytkownika lokalu, na podstawie bieżących odczytów, Spółdzielnia może dokonać korekty opłat pobranych jeżeli różnią się one więcej niż o 20% od przeciętnej należności za dane medium faktycznie zużywane przez danego użytkownika lokalu w okresie rozliczeniowym. Nie dotyczy to opłat pobranych za energię cieplną na potrzeby centralnego ogrzewania.

18. Zgłoszenie wniosku określonego w § 2 ust. 17 lub zastrzeżenia o nieprawidłowym działaniu urządzeń pomiarowych nie zwalnia od obowiązku płacenia bieżących należności na dotychczasowym poziomie w miesiącu zgłoszenia.

19. Zmiana wysokości opłat pobranych, po zweryfikowaniu przez Spółdzielnię odczytów zgłoszonych przez użytkownika lokalu, nastąpi w następnym miesiącu licząc od daty zgłoszenia.

20. Ostateczne rozliczenie za okres rozliczeniowy będzie dokonywane w terminie do trzech miesięcy od terminów określonych w § 2 ust. 12 i będzie uwzględniało rzeczywistą wielkość zużycia wg wskazań liczników zbiorczych i indywidualnych, poziom cen danego medium i terminy ich obowiązywania w danym okresie rozliczeniowym, dodatkowe koszty wynikające z umowy z dostawcą medium oraz sumę wniesionych opłat zaliczkowych.

21. Nadpłata lub niedopłata wynikająca z rozliczenia (ustalenia różnicy pomiędzy opłatami pobranymi a obliczonymi) uwzględniana będzie wg następujących zasad:

a) nadpłata podlega przeksięgowaniu na poczet opłat czynszowych,

b) niedopłata zostaje zaksięgowana na konto czynszowe i należy ją wnieść łącznie z najbliższą opłatą.

22. Wypłata nadwyżki w formie przelewu na konto bankowe użytkownika lokalu może nastąpić jedynie w przypadku zmiany użytkownika lokalu.

23. Użytkownikowi lokalu do nadpłaty wynikającej z rozliczenia mediów nie będą doliczane odsetki. Analogiczne Spółdzielnia nie będzie naliczała w końcowym rozliczeniu odsetek, w przypadku niedopłaty powstałej w wyniku rozliczenia i wniesienia jej zgodnie z § 2 ust. 14 niniejszego Regulaminu.

24. Zmiany cen mediów wprowadzone przez ich dostawców, zgodnie z obowiązującymi przepisami, powodują zmiany cen jednostkowych danego medium. Średnia wielkość zużycia danego medium pozostaje bez zmian. Decyzję w sprawie zmian cen jednostkowych w naliczeniach opłat podejmuje Zarząd Spółdzielni w formie uchwały.

25. W przypadku zmiany ceny jednostkowej w trakcie okresu rozliczeniowego, rozliczenia dokonuje się:

a) zgodnie ze zużyciem danego medium w okresach obowiązywania starej i nowej ceny jednostkowej, jeżeli dokonano odczytu na dzień zmiany ceny,

b) proporcjonalnie do czasu obowiązywania starej i nowej ceny jednostkowej, na podstawie obliczonego średniego zużycia na dobę, jeżeli brak jest odczytów na dzień zmiany ceny.

26. W przypadku zmiany użytkownika lokalu w okresie między kolejnymi odczytami wskazań

urządzeń, dotychczasowy oraz nowy użytkownik lokalu składają oświadczenia określające

zasady ich wzajemnych rozliczeń z tytułu opłat za media oraz są zobowiązani dostarczyć

protokół zdawczo-odbiorczy zawierający odczyty urządzeń pomiarowych na dzień przekazania

lokalu. Na podstawie protokołu Spółdzielnia oblicza kwoty wzajemnych zobowiązań

dotychczasowego i nowego użytkownika lokalu. W przypadku braku protokołu kwoty

zobowiązań oblicza się proporcjonalnie do czasu użytkowania lokalu. Po zakończeniu okresu

rozliczeniowego opłata pobrana jest ustalana dla nowego użytkownika lokalu na podstawie

zużycia z całego okresu rozliczeniowego.

27. Użytkownik lokalu korzystający z mediów w pomieszczeniach nieruchomości wspólnej oraz

pomieszczeniu przynależnym w inny niż ogólnie przyjęty sposób powinien uzyskać zgodę

Spółdzielni. Powinien również opomiarować media na własny koszt i ponosić koszty ich

zużycia.

28. Uzyskane przez Spółdzielnię kwoty bonifikat z tytułu nie wywiązania się poszczególnych

dostawców mediów z warunków umownych zostaną uwzględnione w poszczególnych okresach

rozliczeniowych w rozliczeniu nieruchomości oraz lokali mieszkalnych.

29. Kwoty bonifikat udzielone użytkownikom lokali z tytułu niedotrzymania odpowiednich

warunków jakościowych dostarczania mediów nie mogą przekraczać wartości bonifikat

uzyskanych przez Spółdzielnię od dostawców mediów.

 

 

§ 3. Zasady rozliczania wody i kanalizacji

 

1. Lokale mieszkalne posiadające wodomierze indywidualne na instalacjach zimnej i ciepłej wody będą rozliczane na podstawie wskazań wodomierzy.

2. Lokale mieszkalne nie posiadające wodomierzy indywidualnych będą rozliczane ryczałtowo, przyjmując zużycie na każdą osobę zamieszkującą lokal w wysokości 14 m3/miesiąc (po 7,0 m3 zimnej i ciepłej wody).

3. Odczyty wskazań wodomierzy będą dokonywane, w zależności od rodzaju zainstalowanych wodomierzy, drogą radiową lub przez osoby upoważnione przez Spółdzielnię, w terminach określonych w § 2 ust. 12 niniejszego regulaminu.

4. W lokalach posiadających wodomierze nieprzystosowane do odczytu drogą radiową dopuszcza się dokonywanie odczytów przez użytkowników lokali i przekazywanie ich telefonicznie lub osobiście w siedzibie Spółdzielni. Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość dokonania kontroli podanego przez użytkownika lokalu stanu wodomierzy. Zapisy § 3 ust. 9 będą wtedy stosowane odpowiednio.

5. Wartości dokonanych drogą radiową odczytów wskazań wodomierzy zostaną przekazane użytkownikom lokali w celu weryfikacji ich poprawności. Spółdzielnia wyznaczy co najmniej 14-dniowy termin składania reklamacji dotyczących wartości odczytów i powiadomi o tym użytkowników lokali. Warunkiem uznania reklamacji jest udostępnienie lokalu w określonym przez Spółdzielnię terminie.

6. Odczyty są zaokrąglane do 0,01 m3.

7. W przypadku braku możliwości dokonania odczytów zgodnie z zapisami § 3 ust. 3 i 4, do rozliczeń przyjmuje się średnią wielkość zużycia (odczyt symulacyjny) z okresu rozliczeniowego, dla którego znane są ostatnie początkowe i końcowe wielkości odczytów rzeczywistego zużycia.

8. Jeżeli w lokalu mieszkalnym, przez dwa kolejne okresy rozliczeniowe nie dokonano odczytów rzeczywistego zużycia wody, należy dokonać kontrolnego odczytu stanu wodomierzy.

9. W celu dokonania kontrolnego odczytu stanu wodomierzy Spółdzielnia powiadomi pisemnie użytkownika lokalu o terminie takiego odczytu a jeżeli będzie to konieczne, wyznaczy kolejny termin. Brak możliwości dokonania odczytu w obu terminach spowoduje rozliczenie danego lokalu wg zasad § 3 ust. 2.

10. Opłata pobrana (zaliczkowa) przypadająca na dany lokal mieszkalny wynika ze średniego zużycia zimnej i ciepłej wody w poprzednim okresie rozliczeniowym oraz aktualnej ceny jednostkowej ustalonej przez dostawcę wody. Uwzględnia się przy tym zapisy § 2 ust. 16, 17, 18.

11. Opłata obliczona (wynikowa) przypadająca na dany lokal mieszkalny jest obliczana wg poniższych zasad:

a) dla lokali, dla których znane są odczyty zużycia wody, w tym odczyty symulacyjne, opłata jest iloczynem sumy zużycia zimnej i ciepłej wody oraz ceny jednostkowej wody i kanalizacji,

b) dla pozostałych lokali opłata jest iloczynem, obliczonego zgodnie z § 3 ust. 2 regulaminu, ryczałtowego zużycia zimnej i ciepłej wody oraz ceny jednostkowej wody i kanalizacji,

c) dla oddzielnie opomiarowanych punktów poboru wody służących do podlewania ogródków, opłata jest iloczynem wielkości zużycia zimnej wody oraz ceny jednostkowej wody i kanalizacji, i obciąża lokale, których użytkownicy korzystają z tych punktów,

d) jeżeli dla opisanego w pkt c) punktu poboru wody została podpisana umowa z dostawcą, w związku z którą Spółdzielnia jest obciążana kosztami wody bez kosztów kanalizacji, w obliczanej zgodnie z pkt c) opłacie również uwzględnia się tylko cenę wody,

e) różnicę pomiędzy sumą kwot faktur wystawionych przez dostawcę za dany okres rozliczeniowy a sumą opłat obliczonych zgodnie z pkt a), b), c) i d) oraz ust. 12 rozdziela się pomiędzy lokale proporcjonalnie do wielkości zużycia wody.

12. Koszty wody i kanalizacji z opomiarowanych zasobów własnych Spółdzielni (pralnie, pomieszczenia gospodarcze) obciążają koszty gzm danej nieruchomości i są rozliczane zgodnie z właściwym regulaminem.

13. W przypadku stwierdzenia przez Spółdzielnię faktu pobierania wody z pominięciem wodomierzy lub uszkodzenia wodomierzy przez użytkownika lokalu, zostanie on obciążony kosztami przywrócenia właściwego stanu instalacji ciepłej i zimnej wody, wymiany i oplombowania wodomierzy. W okresie rozliczeniowym, w którym stwierdzono powyższe naruszenia regulaminu, zużycie ciepłej i zimnej wody zostanie przyjęte wg zasad określonych w § 3 ust. 2.

 

§ 4. Zasady rozliczania energii cieplnej

 

1. Opłaty za energię cieplną wynikają z aktualnie obowiązującej taryfy stanowiącej załącznik do umowy z dostawcą energii cieplnej i składają się ze stałej opłaty, stanowiącej w naliczeniu czynszowym pozycję „opłata stała za c.o. i c.w.” oraz podlegających rozliczeniu zmiennych opłat za:

a) energię cieplną na potrzeby podgrzania wody – „podgrzanie wody zaliczka”,

b) energię cieplną na potrzeby centralnego ogrzewania – „opłata za c.o. zaliczka”.

2. W opłacie stałej ujęte są te pozycje taryfy, które nie zależą od zużycia energii cieplnej:

a) opłata stała za moc zamówioną,

b) opłata stała za usługi przesyłowe.

3. Opłata stała jest obliczana odrębnie dla każdego lokalu na podstawie opisanych w ust. 2 kosztów przypadających na daną nieruchomość, proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokalu.

 

 

§ 5. Rozliczanie zużycia energii cieplnej na potrzeby podgrzania wody

 

1. Cenę jednostkową podgrzania 1 m3 wody określa się odrębnie dla każdej nieruchomości. Jest to obliczony przez Spółdzielnię, na podstawie faktur dostawcy energii cieplnej, iloraz zużycia energii cieplnej oraz zużycia ciepłej wody w tej nieruchomości pomnożony przez cenę 1 GJ energii cieplnej.

2. Opłata pobrana (zaliczkowa) obliczana dla każdego lokalu jest iloczynem aktualnej ceny jednostkowej określonej w ust. 1 oraz średniego zużycia ciepłej wody z poprzedniego okresu rozliczeniowego. Stosuje się przy tym zapisy § 2 ust. 16, 17, 18.

3. Opłata obliczona (wynikowa) jest iloczynem ceny jednostkowej określonej w ust. 1 oraz zużycia ciepłej wody obliczonego na podstawie odczytów wodomierzy zbiorczych w danej nieruchomości oraz wodomierzy indywidualnych w lokalach. Zapisy § 3 stosuje się odpowiednio.

 

 

§ 6. Rozliczanie zużycia energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania

 

1. Okres rozliczeniowy energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania trwa od 1 czerwca do 31 maja następnego roku kalendarzowego.

2. W nieruchomościach wyposażonych w podzielniki kosztów ciepła odczyty ich wskazań oraz rozliczanie kosztów zużycia energii cieplnej będą wykonywane przez firmę – zwaną dalej Usługodawcą – na podstawie zawartej przez Spółdzielnię umowy.

3. Odczyty podzielników kosztów ciepła będą dokonywane drogą radiową w terminach określonych w § 2 ust. 12 niniejszego regulaminu.

4. W przypadku braku możliwości wykonania odczytu drogą radiową Spółdzielnia poinformuje o tym użytkowników lokali i przekaże informację o terminie i sposobie umówienia wizyty pracowników Usługodawcy, w celu dokonania odczytu bezpośrednio z podzielnika.

5. Użytkownik lokalu będzie obciążony kosztami odczytu bezpośredniego wynikającego z przyczyn będących po jego stronie.

6. Wartości odczytów zostaną przekazane użytkownikom lokali w celu weryfikacji ich poprawności. Spółdzielnia wyznaczy co najmniej 14-dniowy termin składania reklamacji dotyczących wartości odczytów i powiadomi o tym użytkowników lokali. Warunkiem uznania reklamacji będzie udostępnienie lokalu w celu sprawdzenia poprawności działania podzielników, w określonym przez Spółdzielnię lub Usługodawcę terminie.

7. Powierzchnia ogrzewana lokalu jest to jego powierzchnia użytkowa pomniejszona o powierzchnię pomieszczeń dobudowanych lub adaptowanych, nieogrzewanych z instalacji centralnego ogrzewania.

8. Opłata pobrana (zaliczkowa) jest iloczynem aktualnej ceny 1 GJ energii cieplnej oraz średniego zużycia energii cieplnej z trzech ostatnich okresów rozliczeniowych obliczonego indywidualnie dla każdego lokalu.

9. Przyjęte do obliczenia opłaty pobranej średnie zużycie energii cieplnej przeliczone na 1 m2 powierzchni ogrzewanej lokalu nie może być mniejsze niż:

a) 0,02 GJ/m2 dla lokali w nieruchomościach wyposażonych w podzielniki kosztów ciepła,

b) 0,04 GJ/m2 dla lokali w nieruchomościach w całości nie wyposażonych w podzielniki kosztów ciepła.

10. Dla lokali w nieruchomościach w całości nie wyposażonych w podzielniki kosztów ciepła opłata obliczona (wynikowa) jest ustalana proporcjonalnie do powierzchni ogrzewanej lokalu, uwzględniając 100% kosztów wynikających z faktur dostawcy energii cieplnej, przypadających na daną nieruchomość.

11. Dla lokali w nieruchomościach wyposażonych w podzielniki kosztów ciepła opłata obliczona (wynikowa) jest ustalana wg poniższych zasad:

a) 20% kosztów wynikających z faktur dostawcy energii cieplnej, przypadających na daną nieruchomość, dzielone jest przez liczbę lokali w nieruchomości,

b) 40% kosztów dzielone jest proporcjonalnie do powierzchni ogrzewanej lokali,

c) 40% kosztów dzielone jest proporcjonalnie do wskazań podzielników kosztów ciepła w poszczególnych lokalach, z uwzględnieniem współczynników usytuowania pomieszczeń.

12. Dla lokali w których:

a) nie wyrażono zgody na montaż i/lub zaprogramowanie podzielników kosztów ciepła,

b) dokonano wymiany grzejników bez wiedzy i zgody Spółdzielni,

c) nie odczytano wskazań podzielnika z winy użytkownika lokalu,

d) usunięto lub naruszono plomby na podzielnikach kosztów ciepła lub grzejnikach,

pomieszczenia, których dotyczą powyższe zdarzenia zostaną rozliczone według maksymalnego zużycia w danej nieruchomości. Oblicza się je jako iloczyn powierzchni użytkowej pomieszczenia oraz maksymalnego w danej nieruchomości zużycia wykazanego na podzielniku w pojedynczym pomieszczeniu, przypadającego na 1 m2 tego pomieszczenia.

 

13. Pomieszczenia, w których nie dokonano odczytu na skutek awarii podzielnika, lub innych niezawinionych przez użytkownika lokalu przyczyn będą rozliczone według średniego zużycia energii cieplnej w danym lokalu. Oblicza się je jako iloczyn mocy cieplnej grzejnika z nieodczytanym podzielnikiem oraz zużycia z pozostałych, odczytanych w danym lokalu podzielników, przypadającego na 1 W mocy cieplnej grzejników, na których zostały zamontowane.

14. Określoną w ust. 11 opłatę powiększa się o koszty odczytu i rozliczania kosztów ciepła oraz koszty dodatkowych usług wynikających z zawartej przez Spółdzielnię umowy. Oblicza się je, indywidualnie dla każdego lokalu, zgodnie z cennikiem Usługodawcy, na podstawie wystawionych przez niego faktur.

15. Określone w ust. 11 zasady procentowego podziału kosztów mogą ulec zmianie na pisemny wniosek 3/4 użytkowników lokali w danej nieruchomości. Zmiana tych zasad zacznie obowiązywać od początku następnego sezonu grzewczego.

16. Na pisemny wniosek 3/4 użytkowników lokali w danej nieruchomości, Spółdzielnia zamontuje lub zdemontuje podzielniki kosztów ciepła w całej nieruchomości i odpowiednio zmieni sposób rozliczania energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania. Powyższa zmiana może nastąpić po zakończeniu okresu obsługi przez Usługodawcę, wynikającego z zawartej przez Spółdzielnię umowy, chyba, że Usługodawca wyrazi zgodę na skrócenie okresu obsługi dla danej nieruchomości.

 

 

 

 

§ 7. Zasady rozliczania energii elektrycznej

 

1. Użytkownicy lokali będą rozliczani ze zużycia energii elektrycznej przeznaczonej na oświetlenie nieruchomości wspólnej oraz pomieszczeń przynależnych,

2. Opłata pobrana (zaliczkowa) ustalona dla każdego lokalu mieszkalnego jest iloczynem liczby osób zamieszkujących dany lokal oraz obliczonego odrębnie dla każdej nieruchomości, przypadającego na 1 osobę średniego miesięcznego kosztu energii elektrycznej w poprzednim okresie rozliczeniowym.

3. Zmiana cen wynikająca z wprowadzenia nowych taryf jest odnoszona do opłaty pobranej proporcjonalnie do ich udziału w tej opłacie. Stosuje się przy tym zapis § 2 ust. 24.

4. Opłata obliczona (wynikowa) ustalona dla każdego lokalu mieszkalnego jest iloczynem liczby osób zamieszkujących dany lokal oraz obliczonego odrębnie dla każdej nieruchomości przypadającego na 1 osobę kosztu energii elektrycznej za dany okres rozliczeniowy. Uwzględnia się w niej wszystkie przypadające na nieruchomość koszty wynikające z faktur dostawcy energii elektrycznej, w tym stałe i zmienne opłaty za energię i przesył.

5. W nieruchomościach, w których do oświetlenia terenu są używane lampy wolno stojące, zasilane z odrębnego obwodu z licznikiem energii pracującym w innej niż dla zasobów mieszkaniowych taryfie wyodrębnia się koszty zużycia energii na potrzeby oświetlenia terenu. W rozliczeniach zużycia energii elektrycznej określa się je jako „energię elektryczną zewnętrzną. Koszty zużycia tej energii określa się wg zasad opisanych w ust. 2, 3 i 4.

6. Liczba osób uwzględniana w obliczeniach opłat jest przyjmowana na podstawie oświadczeń użytkowników lokali. Liczba osób będąca podstawą obliczeń nie może być mniejsza niż 1.

7. Zmiana wysokości opłat pobranych, nastąpi w następnym miesiącu licząc od daty złożenia oświadczenia.

8. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo weryfikacji danych zawartych w oświadczeniach.

9. W przypadku stwierdzenia faktu zamieszkiwania w danym lokalu większej, niż wynika to z oświadczenia liczby osób, wysokość opłaty pobranej zostanie odpowiednio skorygowana.

10. W opłacie obliczonej zostanie uwzględniona prawidłowa ilość osób zamieszkujących w danym lokalu za cały okres rozliczeniowy, w którym dokonano weryfikacji.

 

 

§ 8. Zasady rozliczania gazu

 

1. Lokale mieszkalne posiadające gazomierze indywidualne są rozliczane bezpośrednio z dostawcą gazu.

2. W nieruchomościach posiadających gazomierze zbiorcze, lokale mieszkalne nie posiadające gazomierzy indywidualnych będą rozliczane na poniższych zasadach.

3. Opłata pobrana (zaliczkowa) ustalona dla każdego lokalu mieszkalnego jest iloczynem liczby osób zamieszkujących dany lokal oraz obliczonego odrębnie dla każdej nieruchomości, przypadającego na 1 osobę średniego miesięcznego kosztu zużycia gazu w poprzednim okresie rozliczeniowym.

4. Zmiana cen wynikająca z wprowadzenia nowych taryf jest odnoszona do opłaty pobranej proporcjonalnie do ich udziału w tej opłacie. Stosuje się przy tym zapis § 2 ust. 24.

5. Opłata obliczona (wynikowa) ustalona dla każdego lokalu mieszkalnego jest iloczynem liczby osób zamieszkujących dany lokal oraz obliczonego odrębnie dla każdej nieruchomości przypadającego na 1 osobę kosztu zużycia gazu za dany okres rozliczeniowy. Uwzględnia się w niej wszystkie przypadające na nieruchomość koszty wynikające z faktur dostawcy gazu, w tym stałe i zmienne opłaty za gaz i przesył.

6. Zapisy § 7 ust. 6 - 10 stosuje się odpowiednio.

 

 

 

§ 9. Zasady uwzględniania reklamacji

 

1. Wszelkie reklamacje z tytułu rozliczeń powinny być wnoszone w formie pisemnej w terminie 4 tygodni od dnia otrzymania rozliczenia. Reklamacje wniesione po tym terminie nie będą rozpatrywane.

2. W razie stwierdzenia nieprawidłowości odczytu lub błędów w rozliczeniu Spółdzielnia koryguje rozliczenie dla danego lokalu na podstawie danych z nowego odczytu lub po ponownym obliczeniu wielkości opłat.

3. Różnica między pierwotnym a poprawionym rozliczeniem powiększa lub pomniejsza poniesione na nieruchomości koszty w następnym okresie rozliczeniowym.

4. Spółdzielnia powinna dostarczyć poprawione rozliczenie lub odmowę uznania reklamacji w terminie 4 tygodni od dnia wniesienia reklamacji.

 

 

§ 10. Zasady uzyskania bonifikaty

 

1. Użytkownicy lokali mogą wystąpić o przyznanie bonifikaty z tytułu czasowej zmiany liczby osób zamieszkujących lokal z powodu zmiany miejsca zamieszkania dłuższego niż 2 miesiące.

2. Bonifikata będzie uwzględniona w opłatach pobranych oraz obliczonych, dla których jest uwzględniana liczba osób zamieszkujących lokal.

3. Zapisy § 7 ust. 6 - 10 stosuje się przy tym odpowiednio.

 

 

§ 11. Zasady rozliczania lokali użytkowych.

 

1. Lokale użytkowe są rozliczane na tych samych zasadach co lokale mieszkalne o ile umowa najmu lub dzierżawy nie określa odmiennych zasad rozliczania zużycia mediów.

2. Zasady określone w umowie najmu lub dzierżawy są stosowane w pierwszej kolejności, przed zapisami niniejszego regulaminu.

 

 

§ 12. Postanowienia końcowe

 

Regulamin obowiązuje z chwilą zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą i dotyczy wszystkich rozliczeń dokonywanych po dacie przyjęcia niniejszego Regulaminu z uwzględnieniem początku okresu rozliczeniowego.

 

Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej „ENERGETYK” w Wejherowie Uchwałą nr 17/2015 z dnia 23.02.2015 r.


Poprzednia strona: Regulamin porządku domowego Następna strona: Przetargi i ogłoszenia