Numer:  Hasło: 

A A A

Regulamin rozliczeń za media

Regulamin wnoszenia i rozliczania opłat za media

 

 

§ 1. Zakres regulaminu

 

1. Regulamin określa zasady naliczania opłat w Spółdzielni Mieszkaniowej „ENERGETYK” w Wejherowie za media tj. ciepło, gaz, wodę i kanalizację oraz energię elektryczną w budynkach wyposażonych w:

- zbiorcze liczniki ciepła,

- wodomierze zbiorcze na ciepłą wodę,

- wodomierze zbiorcze na zimną wodę,

- zbiorcze liczniki gazu,

- zbiorcze liczniki energii elektrycznej nieruchomości wspólnych.

 

2. Regulamin dotyczy opłat za media w lokalach mieszkalnych, lokalach użytkowych, pomieszczeniach pomocniczych i przynależnych, częściach wspólnych.

 

3. Postanowienia regulaminu nie obowiązują w lokalach stanowiących własność Spółdzielni, usytuowanych w nieruchomościach będących wspólnotami mieszkaniowymi, w tej części w jakiej są niezgodne z regulaminami obowiązującymi w tych wspólnotach.

 

4. Przepisy Regulaminu dotyczą wszystkich użytkowników lokali, w tym użytkowników nie posiadających tytułu prawnego do lokalu.

 

5. Naliczanie i rozliczanie opłat odbywa się za pomocą programów komputerowych przyjętych do stosowania przez Zarząd Spółdzielni.

 

6. Przez użytkownika lokalu rozumie się osobę lub osoby, którym przysługuje do danego lokalu spółdzielcze prawo lub prawo odrębnej własności. Osoby zajmujące lokal na podstawie stosunku zobowiązaniowego lub bez tytułu prawnego mogą ponosić odpowiedzialność za koszty utrzymania lokalu i zużycia mediów zgodnie z przepisami ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

 

§ 2. Ogólne zasady rozliczania mediów

 

1. Rozliczenia zużycia mediów w budynkach wyposażonych w zbiorcze urządzenia pomiarowe dokonuje się na podstawie faktur obciążeniowych wystawionych przez dostawców mediów dla każdego węzła rozliczeniowego (budynku, części budynku, grupy budynków).

2. Rozliczenia użytkowników lokali dokonuje się odrębnie dla każdego budynku według zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Nie dopuszcza się stosowania dwóch systemów rozliczeniowych w jednym budynku. Zastosowane w danym budynku wodomierze i podzielniki kosztów ogrzewania muszą się charakteryzować identycznymi parametrami technicznymi.

4. Obowiązkiem użytkownika lokalu jest:

a) zgłaszanie Spółdzielni faktu niesprawności lub uszkodzenia zamontowanych w jego lokalu wodomierzy lub podzielników kosztów ogrzewania,

b) zabezpieczenie przed zniszczeniem i uszkodzeniem wodomierzy i podzielników kosztów ogrzewania,

c) zachowanie w stanie nienaruszonym plomb nałożonych przez producenta urządzenia oraz przez Spółdzielnię oraz niezwłoczne informowanie administracji Spółdzielni o fakcie ich naruszenia lub uszkodzenia,

d) zapewnienie osobom upoważnionym przez Spółdzielnię dostępu do wodomierzy i podzielników kosztów ogrzewania oraz możliwości wykonania prac na instalacji związanych z  ich prawidłową eksploatacją.

5. Powtórne założenie plomb na wodomierzach lub podzielnikach kosztów ogrzewania spowodowane ich uszkodzeniem przez użytkownika lokalu jest odpłatne. Wysokość opłaty ustala Zarząd Spółdzielni w formie uchwały.

6. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do okresowej kontroli sprawności działania wodomierzy i podzielników kosztów ogrzewania i przestrzegania warunków określonych w niniejszym Regulaminie.

7. Na żądanie użytkownika lokalu Spółdzielnia dokona sprawdzenia stanu technicznego wodomierzy lub podzielników kosztów ogrzewania Użytkownik lokalu zostanie obciążony kosztami ekspertyzy, demontażu i montażu urządzenia oraz jego ponownego oplombowania w przypadku wykazania w ekspertyzie prawidłowego działania urządzenia.

8. Koszty niezawinione przez Spółdzielnię wynikające z dodatkowych czynności związanych z obsługą wodomierzy lub podzielników kosztów ogrzewania a powstałe w wyniku działań przeprowadzonych na indywidualny wniosek użytkownika lokalu bądź grupy użytkowników obciążają bezpośrednio wnioskodawców.

9. W przypadku stwierdzenia niesprawności wodomierza lub podzielnika kosztów ogrzewania w rozliczeniu za okres od ostatniego pomiaru do dnia zamontowania sprawnego urządzenia, zużycie danego medium zostanie przyjęte na podstawie średniego zużycia w poprzednim okresie rozliczeniowym.

10. Koszty legalizacji, wymiany i montażu indywidualnych wodomierzy i podzielników kosztów ogrzewania obciążają użytkowników lokali; użytkownik lokalu pokrywa koszty dotyczące urządzeń pomiarowych znajdujących się w jego lokalu lub służących do rozliczenia kosztów zużycia w jego lokalu; powyższe dotyczy także pomieszczeń pomocniczych i przynależnych.

11. Z tytułu zużycia mediów rozróżnia się następujące tytuły opłat:

a) opłata pobrana (zaliczkowa) – opłata ustalana dla poszczególnych rodzajów mediów,

b) opłata obliczona (wynikowa) – rozliczeniowa opłata końcowa ustalona na podstawie wykonanego przez Spółdzielnię rozliczenia.

12. Odczyty indywidualnych wodomierzy i podzielników kosztów ogrzewania, określających zużycie poszczególnych mediów będą odbywały się w następujących terminach danego roku:

a) energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania raz w roku – w czerwcu,

b) pozostałych mediów dwa razy w roku – koniec czerwca i koniec grudnia.

13. Odczyty zbiorczych urządzeń pomiarowych będą się odbywały raz w miesiącu, wspólnie z dostawcami mediów.

14. Użytkownicy lokali są obowiązani do wnoszenia miesięcznych zaliczek tytułem opłat za dane media zgodnie z obowiązującymi zasadami określonymi niniejszym Regulaminem, w terminach opłat czynszowych określonych Statutem Spółdzielni.

15.Miesięczne opłaty, zwane dalej „opłatami pobranymi”, wnosi się w zryczałtowanej wysokości na podstawie ilości zużycia danego medium w poprzednim bądź analogicznym okresie rozliczeniowym uwzględniając uwarunkowania mające wpływ na aktualny poziom zużycia danego medium w przeliczeniu na jeden miesiąc. W przypadku zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania bierze się pod uwagę trzy ostatnie okresy rozliczeniowe.

16. Wysokość ustalonych opłat pobranych może ulec w danym okresie rozliczeniowym zmianie w przypadku stwierdzenia przez Spółdzielnię, że ich suma przypadająca na daną nieruchomość nie pokrywa kosztów wynikających z rzeczywistego zużycia.

17. Na wniosek użytkownika lokalu, na podstawie bieżących odczytów oraz wskazanych przez użytkownika lokalu przyszłych zdarzeń, Spółdzielnia może dokonać korekty opłat pobranych.

18. Zgłoszenie wniosku określonego w § 2 ust. 17 lub zastrzeżenia o nieprawidłowym działaniu urządzeń pomiarowych nie zwalnia od obowiązku płacenia bieżących należności na dotychczasowym poziomie w miesiącu zgłoszenia.

19. Zmiana wysokości opłat pobranych, po zweryfikowaniu przez Spółdzielnię odczytów zgłoszonych przez użytkownika lokalu, nastąpi w następnym miesiącu licząc od daty zgłoszenia.

20. Ostateczne rozliczenie za okres rozliczeniowy będzie dokonywane w terminie do trzech miesięcy od terminów określonych w § 2 ust. 12 i będzie uwzględniało rzeczywistą wielkość zużycia wg wskazań liczników zbiorczych i indywidualnych, poziom cen danego medium i terminy ich obowiązywania w danym okresie rozliczeniowym, dodatkowe koszty wynikające z umowy z dostawcą medium oraz sumę wniesionych opłat zaliczkowych.

21. Nadpłata lub niedopłata wynikająca z rozliczenia (ustalenia różnicy pomiędzy opłatami pobranymi a obliczonymi) uwzględniana będzie wg następujących zasad:

a) nadpłata podlega przeksięgowaniu na poczet opłat czynszowych,

b) niedopłata zostaje zaksięgowana na konto czynszowe i należy ją wnieść łącznie z najbliższą opłatą.

22. Wypłata nadwyżki w formie przelewu na konto bankowe użytkownika lokalu może nastąpić jedynie w przypadku zmiany użytkownika lokalu.

23. Użytkownikowi lokalu do nadpłaty wynikającej z rozliczenia mediów nie będą doliczane odsetki. Analogiczne Spółdzielnia nie będzie naliczała w końcowym rozliczeniu odsetek, w przypadku niedopłaty powstałej w wyniku rozliczenia i wniesienia jej zgodnie z § 2 ust. 14 niniejszego Regulaminu.

24. Zmiany cen mediów wprowadzone przez ich dostawców, zgodnie z obowiązującymi przepisami, powodują zmiany cen jednostkowych danego medium. Średnia wielkość zużycia danego medium pozostaje bez zmian. Decyzję w sprawie zmian cen jednostkowych w naliczeniach opłat podejmuje Zarząd Spółdzielni w formie uchwały.

25. W przypadku zmiany ceny jednostkowej w trakcie okresu rozliczeniowego, rozliczenia dokonuje się:

a) zgodnie ze zużyciem danego medium w okresach obowiązywania starej i nowej ceny jednostkowej, jeżeli dokonano odczytu na dzień zmiany ceny,

b) proporcjonalnie do czasu obowiązywania starej i nowej ceny jednostkowej, na podstawie obliczonego średniego zużycia na dobę, jeżeli brak jest odczytów na dzień zmiany ceny.

26. W przypadku zmiany użytkownika lokalu w okresie między kolejnymi odczytami wskazań

urządzeń, dotychczasowy oraz nowy użytkownik lokalu składają oświadczenia określające

zasady ich wzajemnych rozliczeń z tytułu opłat za media oraz są zobowiązani dostarczyć

protokół zdawczo-odbiorczy zawierający odczyty urządzeń pomiarowych na dzień przekazania

lokalu. Na podstawie protokołu Spółdzielnia oblicza kwoty wzajemnych zobowiązań

dotychczasowego i nowego użytkownika lokalu. W przypadku braku protokołu kwoty

zobowiązań oblicza się proporcjonalnie do czasu użytkowania lokalu. Po zakończeniu okresu

rozliczeniowego opłata pobrana jest ustalana dla nowego użytkownika lokalu na podstawie

zużycia z całego okresu rozliczeniowego.

27. Użytkownik lokalu korzystający z mediów w pomieszczeniach nieruchomości wspólnej oraz

pomieszczeniu przynależnym w inny niż ogólnie przyjęty sposób powinien uzyskać zgodę

Spółdzielni. Powinien również opomiarować media na własny koszt i ponosić koszty ich

zużycia.

28. Uzyskane przez Spółdzielnię kwoty bonifikat z tytułu nie wywiązania się poszczególnych

dostawców mediów z warunków umownych zostaną uwzględnione w poszczególnych okresach

rozliczeniowych w rozliczeniu nieruchomości oraz lokali mieszkalnych.

29. Kwoty bonifikat udzielone użytkownikom lokali z tytułu niedotrzymania odpowiednich

warunków jakościowych dostarczania mediów nie mogą przekraczać wartości bonifikat

uzyskanych przez Spółdzielnię od dostawców mediów.

30. Ustala się następujące okresy rozliczeniowe poszczególnych mediów:

a) ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania - od 1 lipca do 30 czerwca następnego roku kalendarzowego,

b) ciepła na potrzeby podgrzania wody użytkowej – półroczne, od 1 stycznia do 30 czerwca oraz od 1 lipca do 31 grudnia,

c) wody i kanalizacji – półroczne, od 1 stycznia do 30 czerwca oraz od 1 lipca do 31 grudnia,

d) energii elektrycznej – półroczne, od 1 stycznia do 30 czerwca oraz od 1 lipca do 31 grudnia,

e) gazu – półroczne, od 1 stycznia do 30 czerwca oraz od 1 lipca do 31 grudnia, z zastrzeżeniem punktu f,

f) gazu, w budynkach, w których dostawca paliwa gazowego wystawia fakturę raz w roku – roczny od 1 stycznia do 31 grudnia.

31. Ustala się pobieranie opłat zaliczkowych dla wszystkich mediów przez wszystkie miesiące w roku.

 

§ 3. Zasady rozliczania wody i kanalizacji

 

1. Lokale mieszkalne posiadające wodomierze indywidualne na instalacjach zimnej i ciepłej wody będą rozliczane na podstawie wskazań wodomierzy.

2. Lokale mieszkalne nie posiadające wodomierzy indywidualnych będą rozliczane ryczałtowo, przyjmując zużycie na każdą osobę zamieszkującą lokal w wysokości 7 m3/miesiąc (po 3,5 m3 zimnej i ciepłej wody).

3. Odczyty wskazań wodomierzy będą dokonywane, w zależności od rodzaju zainstalowanych wodomierzy, drogą radiową lub przez osoby upoważnione przez Spółdzielnię, w terminach określonych w § 2 ust. 12 niniejszego regulaminu.

4. Odczyty są zaokrąglane do 0,01 m3.

5. W przypadku braku możliwości dokonania odczytów zgodnie z zapisami § 3 ust. 3, do rozliczeń przyjmuje się średnią wielkość zużycia (odczyt symulacyjny) z okresu rozliczeniowego, dla którego znane są ostatnie początkowe i końcowe wielkości odczytów rzeczywistego zużycia.

6. Jeżeli w lokalu mieszkalnym, przez dwa kolejne okresy rozliczeniowe nie dokonano odczytów rzeczywistego zużycia wody, należy dokonać kontrolnego odczytu stanu wodomierzy.

7. W celu dokonania kontrolnego odczytu stanu wodomierzy Spółdzielnia powiadomi pisemnie użytkownika lokalu o terminie takiego odczytu a jeżeli będzie to konieczne, wyznaczy kolejny termin. Brak możliwości dokonania odczytu w obu terminach spowoduje rozliczenie danego lokalu wg zasad § 3 ust. 2.

8. Opłata pobrana (zaliczkowa) przypadająca na dany lokal mieszkalny wynika ze średniego zużycia zimnej i ciepłej wody w poprzednim okresie rozliczeniowym oraz aktualnej ceny jednostkowej ustalonej przez dostawcę wody. Uwzględnia się przy tym zapisy § 2 ust. 16, 17, 18.

9. Opłata obliczona (wynikowa) przypadająca na dany lokal mieszkalny jest obliczana wg poniższych zasad:

a) dla lokali, dla których znane są odczyty zużycia wody, w tym odczyty symulacyjne, opłata jest iloczynem sumy zużycia zimnej i ciepłej wody oraz ceny jednostkowej wody i kanalizacji,

b) dla pozostałych lokali opłata jest iloczynem, obliczonego zgodnie z § 3 ust. 2 regulaminu, ryczałtowego zużycia zimnej i ciepłej wody oraz ceny jednostkowej wody i kanalizacji,

c) dla oddzielnie opomiarowanych punktów poboru wody służących do podlewania ogródków, opłata jest iloczynem wielkości zużycia zimnej wody oraz ceny jednostkowej wody i kanalizacji, i obciąża lokale, których użytkownicy korzystają z tych punktów,

d) jeżeli dla opisanego w pkt c) punktu poboru wody została podpisana umowa z dostawcą, w związku z którą Spółdzielnia jest obciążana kosztami wody bez kosztów kanalizacji, w obliczanej zgodnie z pkt c) opłacie również uwzględnia się tylko cenę wody,

e) różnicę pomiędzy sumą kwot faktur wystawionych przez dostawcę za dany okres rozliczeniowy a sumą opłat obliczonych zgodnie z pkt a), b), c) i d) oraz ust. 12 rozdziela się pomiędzy lokale proporcjonalnie do wielkości zużycia wody.

10. Koszty wody i kanalizacji z opomiarowanych zasobów własnych Spółdzielni (pralnie, pomieszczenia gospodarcze) obciążają koszty gzm danej nieruchomości i są rozliczane zgodnie z właściwym regulaminem.

11. W przypadku stwierdzenia przez Spółdzielnię faktu pobierania wody z pominięciem wodomierzy lub uszkodzenia wodomierzy przez użytkownika lokalu, zostanie on obciążony kosztami przywrócenia właściwego stanu instalacji ciepłej i zimnej wody, wymiany i oplombowania wodomierzy. W okresie rozliczeniowym, w którym stwierdzono powyższe naruszenia regulaminu, zużycie ciepłej i zimnej wody zostanie przyjęte wg zasad określonych w § 3 ust. 2.

 

§ 4. Zasady rozliczania ciepła

 

1. Opłaty za ciepło wynikają z aktualnie obowiązującej taryfy stanowiącej załącznik do umowy z dostawcą ciepła lub paliwa gazowego i składają się ze stałej opłaty, stanowiącej w naliczeniu czynszowym pozycję „opłata stała za c.o. i c.w.” oraz podlegających rozliczeniu zmiennych opłat za:

a) energię cieplną na potrzeby podgrzania wody – „podgrzanie wody zaliczka”,

b) energię cieplną na potrzeby centralnego ogrzewania – „opłata za c.o. zaliczka”.

2. W opłacie stałej budynków zasilanych w ciepło z miejskich sieci ciepłowniczych ujęte są te pozycje taryfy, które nie zależą od zużycia energii cieplnej:

a) opłata stała za moc zamówioną,

b) opłata stała za usługi przesyłowe.

3. W opłacie stałej budynków zasilanych w ciepło z indywidualnych kotłowni gazowych ujęte są:

a) koszty bieżącej obsługi kotłowni,

b) koszty przeglądów i napraw nie będących remontami.

4. Opłata stała jest obliczana odrębnie dla każdego lokalu na podstawie opisanych w ust. 2 i 3 kosztów przypadających na dany budynek, proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokalu.

5. We wszystkich budynkach zasilanych w ciepło z indywidualnych kotłowni gazowych oraz w budynkach zasilanych w ciepło z miejskich sieci ciepłowniczych, w których roczna suma faktur za opłatę stałą różni się od pobranej od lokali opłaty stałej za c.o. i c.w. o więcej niż 3%, wykonuje się roczne rozliczenie opłaty stałej.

 

 

§ 5. Rozliczanie kosztów ciepła na potrzeby podgrzania wody

 

1. Opłata pobrana (zaliczkowa) obliczana dla każdego lokalu jest iloczynem aktualnej ceny jednostkowej podgrzania wody określonej w ust. 3 oraz średniego zużycia ciepłej wody z poprzedniego okresu rozliczeniowego. Stosuje się przy tym zapisy § 2 ust. 16, 17, 18.

2. Opłata obliczona (wynikowa) jest iloczynem ceny jednostkowej określonej w ust. 3 oraz zużycia ciepłej wody obliczonego na podstawie odczytów wodomierzy indywidualnych w lokalach. Zapisy § 3 stosuje się odpowiednio.

3. Cenę jednostkową podgrzania 1 m3 wody określa się odrębnie dla każdego budynku:

a) w budynkach zasilanych w ciepło z miejskich sieci ciepłowniczych jest to iloczyn opisanego w ust. 4 jednostkowego zużycia ciepła do podgrzania wody oraz aktualnej ceny zakupu 1 GJ ciepła,

b) w budynkach zasilanych w ciepło z indywidualnych kotłowni gazowych jest to iloraz kosztu zakupu paliwa gazowego, wynikającego z faktur oraz odczytu zbiorczych liczników gazu w trzech miesiącach: czerwcu, lipcu i sierpniu, w których dostarczone do budynku paliwo gazowe jest w całości przeznaczone na podgrzanie wody, powiększonego o 15% oraz zużycia w tych samych miesiącach ciepłej wody w danym budynku; zużycie wody oblicza się na podstawie odczytu indywidualnych wodomierzy w lokalach.

4. Jednostkową ilość ciepła do podgrzania wody określa się w GJ/m3 i oblicza według poniższych zasad:

a) w budynkach, dla których dostawca ciepła podaje na fakturach odrębnie ilość i koszty ciepła na potrzeby ogrzania lokali oraz ciepła na potrzeby podgrzania wody, jest to iloraz wynikającej z faktur ilości ciepła oraz zużycia ciepłej wody w danym budynku; zużycie wody oblicza się na podstawie odczytu indywidualnych wodomierzy w lokalach,

b) w budynkach, dla których na fakturach podawana jest tylko łączna ilość ciepła dostarczonego do budynku, jest to iloraz wynikającej z faktur ilości ciepła w trzech miesiącach: czerwcu, lipcu i sierpniu, w których dostarczone do budynku ciepło jest w całości przeznaczone na podgrzanie wody, powiększonej o 15% oraz zużycia w tych samych miesiącach ciepłej wody w danym budynku; zużycie wody oblicza się na podstawie odczytu indywidualnych wodomierzy w lokalach.

 

 

§ 6. Rozliczanie kosztów ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania

 

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dokonano wyboru metody rozliczania kosztów zakupu ciepła wykorzystującej wskazania podzielników kosztów ogrzewania.

2. Odczyty podzielników kosztów ogrzewania będą dokonywane, w zależności od technicznych możliwości odczytu, drogą radiową lub przez osoby upoważnione przez Spółdzielnię, w terminach określonych w  § 2 ust. 12 niniejszego regulaminu.

3. Powierzchnia ogrzewana lokalu jest to jego powierzchnia użytkowa pomniejszona o powierzchnię pomieszczeń dobudowanych lub adaptowanych, nieogrzewanych z instalacji centralnego ogrzewania.

4. Dla każdego lokalu, w każdym sezonie grzewczym oblicza się:

a) maksymalny koszt zmienny zakupu ciepła zależny od jego zużycia w lokalu w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni lokalu, obliczony jako wartość zużycia ciepła na dany lokal wynikającą z technicznych możliwości dostawy ciepła do lokalu,

b) minimalny koszt zmienny zakupu ciepła zależny od jego zużycia w lokalu w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni lokalu, obliczony jako wartość zużycia ciepła do ogrzania lokalu konieczną do utrzymania w nim temperatury nie niższej niż 16°C.

5. Ilość jednostek podzielników kosztów ogrzewania użyta w rozliczeniach lokali jest iloczynem różnicy stanów: końcowego i początkowego wykazanych przez każdy z podzielników w danym sezonie grzewczym oraz współczynników: mocy grzejnika (UF), określonego przez dostawcę podzielników dla danego typu i mocy grzejnika oraz współczynnika wyrównawczego położenia lokalu w bryle budynku (LAF).

6. Opłata pobrana (zaliczkowa) jest iloczynem aktualnej ceny zakupu 1 GJ ciepła oraz średniego zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania z trzech ostatnich okresów rozliczeniowych, obliczonego indywidualnie dla każdego lokalu.

7. Przyjęte do obliczenia opłaty pobranej średnie miesięczne zużycie ciepła przeliczone na 1 m2 powierzchni ogrzewanej lokalu nie może być mniejsze niż 0,02 GJ/m2.

8. Całkowite koszty zakupu ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania wyznacza się odrębnie dla każdego budynku:

a) w budynkach zasilanych w ciepło z miejskich sieci ciepłowniczych, dla których dostawca ciepła podaje na fakturach odrębnie ilość i koszty ciepła na potrzeby ogrzania lokali oraz ciepła na potrzeby podgrzania wody, jest to wynikająca z faktur suma kosztów zmiennych ogrzewania,

b) w budynkach zasilanych w ciepło z miejskich sieci ciepłowniczych, dla których na fakturach podawana jest tylko łączna ilość ciepła dostarczonego do budynku, jest to wynikająca z faktur suma kosztów zmiennych dostarczonego do budynku ciepła pomniejszona o koszty ciepła na potrzeby podgrzania wody, obliczone zgodnie z § 5 ust. 4 lit. b,

c) w budynkach zasilanych w ciepło z indywidualnych kotłowni gazowych, jest to wynikająca z faktur suma kosztów zmiennych dostarczonego do budynku paliwa gazowego pomniejszona o koszty ciepła na potrzeby podgrzania wody, obliczone zgodnie z § 5 ust. 3 lit. b.

9. Koszty zakupu ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania są dzielone na trzy rodzaje:

a) stanowiące 40% całkowitych kosztów ciepła koszty zużycia, odpowiadające za ciepło dostarczone przez opomiarowane grzejniki w lokalach,

b) stanowiące 40% całkowitych kosztów ciepła koszty podstawowe, odpowiadające za ciepło dostarczone przez nieopomiarowane grzejniki w lokalach (łazienki), rurki pionów c.o., przepływy ciepła przez przegrody budowlane pomiędzy lokalami (ściany, stropy),

c) stanowiące 20% całkowitych kosztów ciepła koszty wspólne, odpowiadające za ciepło dostarczone do nieruchomości wspólnych w budynkach.

10. Jednostkowe wartości opisanych w ust. 10 rodzajów kosztów oblicza się wg poniższych zasad:

a) jednostkowy koszt zużycia jest to iloraz opisanych w ust. 9 lit. a kosztów zużycia oraz sumy ilości jednostek wszystkich podzielników kosztów ogrzewania w całym budynku przeliczonych zgodnie z ust. 5,

b) jednostkowy koszt podstawowy jest to iloraz opisanych w ust. 9 lit. b kosztów podstawowych oraz sumy powierzchni ogrzewanych wszystkich lokali w budynku,

c) jednostkowy koszt wspólny jest to iloraz opisanych w ust. 9 lit. c kosztów wspólnych oraz sumy powierzchni użytkowych wszystkich lokali w budynku.

11. Opłata obliczona (wynikowa) jest ustalana jako suma podanych poniżej kosztów:

a) kosztów zużycia lokalu, które są iloczynem obliczonego zgodnie z ust. 10 lit. a jednostkowego kosztu oraz sumy jednostek wszystkich podzielników kosztów ogrzewania w lokalu, przeliczonych zgodnie z ust. 5,

b) kosztów podstawowych lokalu, które są iloczynem obliczonego zgodnie z ust. 10 lit. b jednostkowego kosztu oraz powierzchni ogrzewanej lokalu,

c) kosztów wspólnych przypadających na lokal, które są iloczynem obliczonego zgodnie z ust. 10 lit. c jednostkowego kosztu oraz powierzchni użytkowej lokalu.

12. Suma opłat opisanych w ust. 11 lit. a i b stanowi koszty ciepła danego lokalu i nie może przekraczać wartości minimalnych i maksymalnych opisanych w ust. 4.

13. Rozliczenia kosztów zakupu ciepła będą w każdym sezonie grzewczym wykonywane w terminach określonych w § 2 ust. 20 niniejszego regulaminu i dostarczane do wszystkich lokali w formie indywidualnych kart rozliczenia, których wzór stanowi Załącznik nr 1 do regulaminu.

14. Lokale, w których nie dokonano odczytu na skutek awarii podzielnika, lub innych niezawinionych przez użytkownika lokalu przyczyn, będą rozliczone według średniego zużycia energii cieplnej w danym lokalu. Oblicza się je jako iloczyn mocy cieplnej grzejnika z nieodczytanym podzielnikiem oraz zużycia z pozostałych, odczytanych w danym lokalu podzielników, przypadającego na 1 W mocy cieplnej grzejników, na których zostały zamontowane, z uwzględnieniem proporcji zużycia ciepła w bieżącym i poprzednim sezonie grzewczym.

15. Dla lokali w których:

a) nie wyrażono zgody na montaż podzielników kosztów ciepła,

b) dokonano wymiany grzejników bez wiedzy i zgody Spółdzielni,

c) nie odczytano wskazań podzielnika z winy użytkownika lokalu,

d) usunięto lub naruszono plomby na podzielnikach kosztów ciepła lub grzejnikach,

nie oblicza się kosztów zużycia i kosztów podstawowych tylko obciąża się dany lokal odszkodowaniem w wysokości maksymalnego kosztu zmiennego zakupu ciepła zależnego od jego zużycia w lokalu, obliczonego zgodnie z zapisami ust. 4 lit. a.

16. Jeżeli w budynku, w jednym sezonie grzewczym dla więcej niż 10% grzejników, które powinny być opomiarowane nie są znane ilości jednostek podzielników kosztów ciepła (z powodu braku podzielników lub braku możliwości ich odczytania) lub dla więcej niż 10% lokali zastosowano ograniczenie opłat, o którym mowa w ust. 12, to w tym sezonie w takim budynku wykonuje się zamienne rozliczenie opłat za ciepło dla lokali na podstawie ich powierzchni ogrzewanych.

17. Wyniki wykonanego zamiennego rozliczenia, o którym mowa w ust. 16 będą dostarczane do wszystkich lokali w formie indywidualnych kart rozliczenia, których wzór stanowi Załącznik nr 2 do regulaminu.


§ 7. Zasady rozliczania energii elektrycznej

 

1. Użytkownicy lokali będą rozliczani ze zużycia energii elektrycznej przeznaczonej na oświetlenie nieruchomości wspólnej oraz pomieszczeń przynależnych,

2. Opłata pobrana (zaliczkowa) ustalona dla każdego lokalu mieszkalnego jest iloczynem liczby osób zamieszkujących dany lokal oraz obliczonego odrębnie dla każdego budynku, przypadającego na 1 osobę średniego miesięcznego kosztu energii elektrycznej w poprzednim okresie rozliczeniowym.

3. Zmiana cen wynikająca z wprowadzenia nowych taryf jest odnoszona do opłaty pobranej proporcjonalnie do ich udziału w tej opłacie. Stosuje się przy tym zapis § 2 ust. 24.

4. Opłata obliczona (wynikowa) ustalona dla każdego lokalu mieszkalnego jest iloczynem liczby osób zamieszkujących dany lokal oraz obliczonego odrębnie dla każdego budynku przypadającego na 1 osobę kosztu energii elektrycznej za dany okres rozliczeniowy. Uwzględnia się w niej wszystkie przypadające na budynek koszty wynikające z faktur dostawcy energii elektrycznej, w tym stałe i zmienne opłaty za energię i przesył.

5. W budynkach, w których do oświetlenia terenu są używane lampy wolno stojące, zasilane z odrębnego obwodu z licznikiem energii pracującym w innej niż dla zasobów mieszkaniowych taryfie wyodrębnia się koszty zużycia energii na potrzeby oświetlenia terenu. W rozliczeniach zużycia energii elektrycznej określa się je jako „energię elektryczną zewnętrzną. Koszty zużycia tej energii określa się wg zasad opisanych w ust. 2, 3 i 4.

6. Liczba osób uwzględniana w obliczeniach opłat jest przyjmowana na podstawie oświadczeń użytkowników lokali. Liczba osób będąca podstawą obliczeń nie może być mniejsza niż 1.

7. Zmiana wysokości opłat pobranych, nastąpi w następnym miesiącu licząc od daty złożenia oświadczenia.

8. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo weryfikacji danych zawartych w oświadczeniach.

9. W przypadku stwierdzenia faktu zamieszkiwania w danym lokalu większej, niż wynika to z oświadczenia liczby osób, wysokość opłaty pobranej zostanie odpowiednio skorygowana.

10. W opłacie obliczonej zostanie uwzględniona prawidłowa ilość osób zamieszkujących w danym lokalu za cały okres rozliczeniowy, w którym dokonano weryfikacji.

 

 

§ 8. Zasady rozliczania gazu

 

1. Lokale mieszkalne posiadające gazomierze indywidualne są rozliczane bezpośrednio z dostawcą gazu.

2. W budynkach posiadających gazomierze zbiorcze, lokale mieszkalne nie posiadające gazomierzy indywidualnych będą rozliczane na poniższych zasadach.

3. Opłata pobrana (zaliczkowa) ustalona dla każdego lokalu mieszkalnego jest iloczynem liczby osób zamieszkujących dany lokal oraz obliczonego odrębnie dla każdego budynku, przypadającego na 1 osobę średniego miesięcznego kosztu zużycia gazu w poprzednim okresie rozliczeniowym.

4. Zmiana cen wynikająca z wprowadzenia nowych taryf jest odnoszona do opłaty pobranej proporcjonalnie do ich udziału w tej opłacie. Stosuje się przy tym zapis § 2 ust. 24.

5. Opłata obliczona (wynikowa) ustalona dla każdego lokalu mieszkalnego jest iloczynem liczby osób zamieszkujących dany lokal oraz obliczonego odrębnie dla każdego budynku przypadającego na 1 osobę kosztu zużycia gazu za dany okres rozliczeniowy. Uwzględnia się w niej wszystkie przypadające na nieruchomość koszty wynikające z faktur dostawcy gazu, w tym stałe i zmienne opłaty za gaz i przesył.

6. Zapisy § 7 ust. 6 - 10 stosuje się odpowiednio.

 

 

 

§ 9. Zasady uwzględniania reklamacji

 

1. Wszelkie reklamacje z tytułu rozliczeń powinny być wnoszone w formie pisemnej w terminie 4 tygodni od dnia otrzymania rozliczenia. Reklamacje wniesione po tym terminie nie będą rozpatrywane.

2. W razie stwierdzenia nieprawidłowości odczytu lub błędów w rozliczeniu Spółdzielnia koryguje rozliczenie dla danego lokalu na podstawie danych z nowego odczytu lub po ponownym obliczeniu wielkości opłat.

3. Różnica między pierwotnym a poprawionym rozliczeniem powiększa lub pomniejsza poniesione na budynku koszty w następnym okresie rozliczeniowym.

4. Spółdzielnia powinna dostarczyć poprawione rozliczenie lub odmowę uznania reklamacji w terminie 4 tygodni od dnia wniesienia reklamacji.

 

 

§ 10. Zasady uzyskania bonifikaty

 

1. Użytkownicy lokali mogą wystąpić o przyznanie bonifikaty z tytułu czasowej zmiany liczby osób zamieszkujących lokal z powodu zmiany miejsca zamieszkania dłuższego niż 2 miesiące.

2. Bonifikata będzie uwzględniona w opłatach pobranych oraz obliczonych, dla których jest uwzględniana liczba osób zamieszkujących lokal.

3. Zapisy § 7 ust. 6 - 10 stosuje się przy tym odpowiednio.

 

 

§ 11. Zasady rozliczania lokali użytkowych.

 

1. Lokale użytkowe są rozliczane na tych samych zasadach co lokale mieszkalne o ile umowa najmu lub dzierżawy nie określa odmiennych zasad rozliczania zużycia mediów.

2. Zasady określone w umowie najmu lub dzierżawy są stosowane w pierwszej kolejności, przed zapisami niniejszego regulaminu.

 

 

§ 12. Postanowienia końcowe

 

1. Regulamin obowiązuje z chwilą zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą i dotyczy wszystkich rozliczeń dokonywanych po dacie przyjęcia niniejszego Regulaminu.

2. Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu traci moc dotychczasowy Regulamin przyjęty Uchwałą Rady Nadzorczej nr 17/2015.

 

Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej „ENERGETYK” w Wejherowie Uchwałą nr 47/2022 z dnia 12.12.2022 r.


Poprzednia strona: Regulamin porządku domowego Następna strona: Przetargi i ogłoszenia